7 Ayat Al-Quran Tentang Riba

7 Ayat Al-Quran Tentang Riba
7 Ayat Al-Quran Tentang Riba


AlQuranPedia.Org - Riba adalah salah satu di antara dosa besar. Riba adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan faahisyah. Perbuatan ini termasuk ke dalam 7 dosa besar yang dapat menjuruskan pelakunya ke dalam neraka Jahannam.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Jauhilah tujuh dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya dalam neraka.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut?” Beliau mengatakan, “[1] Menyekutukan Allah, [2] Sihir, [3] Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, [4] Memakan harta anak yatim, [5] memakan riba, [6] melarikan diri dari medan peperangan, [7] menuduh wanita yang menjaga kehormatannya lagi (bahwa ia dituduh berzina).” (HR. Bukhari no. 2766 dan Muslim no. 89)


Saking mengerikannya riba, dosa riba itu leih besar daripada perbuatan zina 36 kali.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam Misykatul Mashobih mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Pada tulisan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang riba.

1
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah : 275)

2
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S. Al-Baqarah : 276)


3
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah : 278)

4
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah : 279)

5
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali ‘Imran : 130)

6
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S. An-Nisaa’ : 161)

7
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Ruum : 39)

Itulah ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai riba. Mari kita jauhi dosa riba, karena riba itu ngeRIBAnget dan dapat mengantarkan pelakunya ke neraka Jahannam. Jangan pernah sekali-kali mencoba riba, jauhi perbuatan dosa dan hina ini. Riba tidak akan membuat orang semakin kaya, melainkan akan membuat pelakunya semakin melarat, ditambah lagi dosa menumpuk dan mendatangkan murka Allah ‘Azza Wa Jalla. Ya Allah, jauhkan dan lindungi kami dari segala macam bentuk riba. Amin Allahumma Amin.


Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 21 Shafar 1439 Hijriyah/10 November 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon