Apakah ‘Arsy Makhluk?

Apakah ‘Arsy Makhluk?
Apakah ‘Arsy Makhluk?

AlQuranPedia.Org - Mungkin di antara kita ada yang tidak tahu apa itu ‘Arsy. ‘Arsy adalah singgasana Allah ‘Azza Wa Jalla. ‘Arsy berada di atas langit, yang mana Tuhan kita Ar-Rahman beristiwa di atasnya. Dia berfirman,

(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy. (Q.S. Thaahaa : 5)
 ‘Arsy dipikul oleh 4 malaikat mulia, dan pada hari Kiamat akan ditambah 4 malaikat lagi sehingga menjadi 8. Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. (Q.S. Al-Haaqqah : 17)

Pada ayat lain Allah Ta’ala berfirman,

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari padaNya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (Q.S. As-Sajdah : 4)

Ahlul bi’dah mengatakan bahwa Allah tidak beristiwa di atas ‘Arsy, tetapi Allah ada di mana-mana. Mereka menolaknya karena menurut ahlul bid’ah karena Allah beristiwa di atas ‘Arsy itu berarti Allah membutuhkan ‘Arsy. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan dapat membuat pelakunya kafir (keluar dari Islam) karena menyatakan Allah membutuhkan makhluk. Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan, ‘Arsylah yang membutuhkan Allah, karena ‘Arsy makhluk. Sementara Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, tidak perlu terhadap makhluk.

Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. (Q.S. Faathir : 15)

Adapun Allah beristiwa di atas ‘Arsy itu adalah kehendak Allah, Allah bebas berkehendak apa saja yang Dia mau. Kita cukup meyakini apa yang terdapat pada Al-Quran dan Hadits Sahih, sami’na wa atho’na (kami dengar dan kami taat).

(Baca Juga : 7 Ayat Al-Quran Tentang Tertawa)

Pada tulisan kali ini kita akan membahas secara ringkas apakah ‘Arsy itu makhluk ataukah tidak. Jawabannya adalah ‘Arsy termasuk makhluk Allah Ta’ala, bahkan termasuk makhluk Allah yang sangat besar. Adapun dalil bahwa ‘Arsy adalah makhluk terdapat pada banyak ayat

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 22)

Ayat di atas menyebutkan “Robbil ‘Arsyi” artinya “Robbnya ‘Arsy (yakni Allah)”. Ayat lain yang menunjukkan hal yang sama adalah pada Surah An-Naml.

Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy yang besar." (Q.S. An-Naml : 26)

Ayat di atas menyebutkan, “Huwa robbul ‘arsyil ‘adzhim” artinya “Dia (Allah) Robb ‘Arsy yang besar”. Robb itu adalah Pencipta, Penguasa. Ketika sesuatu memiliki Robb berarti dia adalah ciptaan dan makhluk. Kita ambil contoh ayat lain,

Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-Mu’min : 65)

Ayat di atas menyebutkan “Alhamdulillahi robbil ‘alamin” artinya “Segala puji bagi Allah, Robb semesta alam”. Jadi ketika ada kata Robbnya semesta alam berarti alam semesta itu adalah makhluk Allah. Kita coba ambil contoh lain

Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." (Q.S. Thaahaa : 70)

Pada ayat di atas disebutkan “Robbi haruna wa musa” artinya “Robb (Tuhan) Harun dan Musa”. Jadi Harun dan Musa itu adalah makhluknya Allah.

Jadi jelaslah bahwa ‘Arsy itu adalah makhluk Allah Jalla Jalaluh. Adapun orang-orang yang menyatakan ‘Arsy bukan makhluk merupakan orang yang jahil dan ahlul bid’ah. Allah sendiri yang menyatakan bahwa ‘Arsy itu makhluk.
Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua.

Diselesaikan pada 13 Shafar 1439 Hijriyah/2 November 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon