17 Ayat Al-Quran Tentang Batu

17 Ayat Al-Quran Tentang Batu
17 Ayat Al-Quran Tentang Batu

AlQuranPedia.Org – Al-Quranul Karim beberapa kali menyebut bebatuan. Dan setiap penyebutan batu hampir kesemuanya berkaitan dengan kisah, misalnya kisah adzab kepada kaum Luth dan kaum Tsamud (kota Al-Hijr). Allah Ta’ala menghujani mereka dengan hujan batu dari langit sebagai adzab bagi kedurhakaan mereka terhadap risalah yang dibawa para rasul-Nya. Ada juga kisah Nabi Musa dengan Bani Israil, yaitu ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul batu dengan tongkatnya sehingga keluarlah darinya mata-mata air untuk Bani Israil. Ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah ‘Azza Wa Jalla kepada Nabiyullah Musa ‘alaihissalam.


Pada tulisan kali ini blog Al-Quran Pedia tertarik untuk membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang batu-bebatuan. Simak selengkapnya di bawah ini.

1
agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah, (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 33)

2
Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (Q.S. Al-‘Ankabuut : 40)

3
Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!." Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman): "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezkikan kepadamu." Mereka tidak menganiaya Kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. (Q.S. Al-A’raaf : 160)

4
Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: "Ya Allah, jika betul (Al Quran) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." (Q.S. Al-Anfaal : 32)

5
Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. (Q.S. Al-Baqarah : 24)

6
Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Baqarah : 60)

7
Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 74)


8
yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, (Q.S. Al-Fiil : 4)

9
Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. (Q.S. Al-Hijr : 74)

10
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman. (Q.S. Al-Hijr : 82)

11
Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi, (Q.S. Al-Israa’ : 50)

12
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim : 6)

13
Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, (Q.S. Huud : 82)

14
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Luqman : 16)

15
Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. (Q.S. Asy-Syu’araa’ : 173)

16
Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. (Q.S. An-Naml : 58)

17
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing, (Q.S. Al-Qamar : 34)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang batu. Semoga menambah keimanan dan wawasan pengetahuan agama kita.


Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 18 Dzulqaidah 1439 Hijriyah/31 Juli 2018 Masehi.


EmoticonEmoticon