20 Ayat Al-Quran Tentang Orang Gila

20 Ayat Al-Quran Tentang Orang Gila
20 Ayat Al-Quran Tentang Orang Gila
AlQuranPedia.Org – Al-Quran banyak menceritakan bagaimana para nabi berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah semata dan meniadakan sekutu bagi-Nya, memerintahkan mereka akan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Akan tetapi tiadalah balasan dari mereka melainkan cacian, hinaan dan pembangkangan yang nyata. Mereka malah menuduh para nabi Allah sebagai “orang gila, penyair, penyihir, tukang tenung”. Baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun tidak terlepas dari cacian itu. Rasul disebut orang gila, tukang sihir, penyair. Kaum musyrikin Quraisy menyebut Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng, kitab sihir, isinya syair-syair yang dibuat-buat. Sungguh keji tuduhan mereka. Padahal para rasul membawa ajaran yang benar, membimbing mereka dan menyayangi mereka. Para rasul tidak mau kaumnya diazab Allah dan masuk ke dalam neraka-Nya.


Pada tulisan kali ini blog Al-Quran Pedia akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang orang gila. Simak selengkapnya di bawah ini.

1
kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila." (Q.S. Ad-Dukhaan : 14)

2
Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: "Dia (Musa) adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 39)

3
Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 52)

4
Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak berpenyakit gila. Dia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan. (Q.S. Al-A’raaf : 184)

5
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah : 275)

6
Mereka berkata: "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. (Q.S. Al-Hijr : 6)

7
Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab: "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. la tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya sampai suatu waktu." (Q.S. Al-Mu’minuun : 24-25)

8
Atau (apakah patut) mereka berkata: "Padanya (Muhammad) ada penyakit gila." Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu. (Q.S. Al-Mu’minuun : 70)

9
berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. (Q.S. Al-Qalam: 2)


10
Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila." (Q.S. Al-Qalam : 51)

11
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman). (Q.S. Al-Qamar : 9)

12
Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila." (Q.S. Al-Qamar : 24)

13
dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?" (Q.S. Ash-Shaaffaat : 36)

14
Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila." (Q.S. Asy-Syu’araa’ : 27)

15
Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. (Q.S. At-Takwiir : 22)

16
Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. (Q.S. Ath-Thuur : 29)

17
Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Huud menjawab: "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, (Q.S. Huud : 54)

18
Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?" (Tidak), tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. (Q.S. Saba’ : 8)

19
Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. (Q.S. Al-Qalam : 5-6)

20
Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua- dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras. (Q.S. Saba’ : 46)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang menyebutkan dan menjelaskan tentang orang gila. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita seputar Al-Quran.


Semoga bermanfaat.


Diselesaikan pada 20 Muharram 1440 Hijriyah/30 September 2018 Masehi.

2 comments:

  1. Salamun'alaikum, wahai hamba Allah, aku adalah hamba Allah yang penuh khilaf. Aku mohon izin share ke facebook. Jazakallahu khairan.

    ReplyDelete


EmoticonEmoticon